Byggnadsregler

Här får du både goda råd och smarta tips till hur du gör arbetet själv.

Det är kanske dags att ta itu med nya projekt i hemmet? Oavsett om det är inomhus eller utomhus kan det vara bra med lite vägledning. Med freja bygg får du både goda råd och smarta tips till hur du gör arbetet själv.

denna sida är tänkt som en användbar uppslags- bok som ska inspirera dig till att själv klara av uppgifterna. Det är en praktisk ”bibel” för alla hus- och stugägare— ett uppslagsverk som du snabbt kommer att bli beroende av! Här har vi samlat allt du behöver i fråga om kunskap, ideer, tips och råd. Detta har vi gjort så att du så enkelt som möjligt ska veta exakt hur du ska ta dig an ditt projekt. Tillvägagångssätten presenteras steg för steg och det är rikt illustrerad med teckningar och bilder.

Utomhus får du bland annat hjälp med att planlägga hur uterummet  ska se ut, hur du ska bygga terrassen och hur ditt hus ska underhållas. Gör en check varje vår av huset så berättar vi vad som måste göras!

Inomhus har vi bland annat ett lärorikt kapitel om hur du kan förvandla med färger, samt en beskrivning av olika golvmaterial och hur de ska läggas.

Vi önskar dig lycka till med dina projekt!

Vanlig renovering och reparation kan du naturligtvis göra utan tillstånd – under förutsättning att du vet hur du ska gå till väga. Men när det gäller omfattande arbeten ska man följa plan- och bygglagen, den brukar vanligtvis indelas i tre grupper. Känner du dig osäker på hur du ska gå till väga, och hur du ska göra med arbeten som kräver kontroll för att godkännas bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

(A) INGET KRAV PÅ ANMÄLAN ELLER BYGGLOV
Mindre byggarbeten som exempelvis staket (maxhöjd 1,5 m) eller friggebodar (totalt 15 m2 och inte högre än 3 m till taknock) kan göras utan ytterligare tillstånd. Prata med grannar först och kontrollera med kommunen om det finns några lokala bestämmelser att ta hänsyn till.

(B) ARBETE SOM KRÄVER ANMÄLAN
Detta gäller arbeten som inte kräver bygglov (som enklare ändring av bärande konstruktion eller installation av eldstad, VA-system i fastighet), men dock en utförlig beskrivning och skisser, samt skriftligt medgivande av grannar och andra berörda parter Innan man kan starta måste man ha fått klartecken från kommunens byggnadsnämnd.

(C) ARBETE SOM KRÄVER ANMÄLAN OCH BYGGLOV
Det här berör större byggprojekt som uppförande av fristående hus eller fritidshus, eller tillbyggnad som ökar en byggnads volym som när man gräver ut källaren för att få ett rum till. En person måste stå som kontrollansvarig och ha det övergripande ansvaret för byggnationen. Kommunen ska ge skriftligt god- kännande innan det kan igångsättas.

2011 började en ny plan- och bygglag gälla.
Avsikten med den är att förenkla och förtydliga reglerna. I plan- och bygglagen samlas alla bestämmelser för kommunerna och sätter ramarna för de åtgärder ägaren kan göra på sin egendom, samt att den ska samordna byggaktiviteterna inom varje enskild kommun.

För hus- och fritidshusägare som funderar på att bygga till, eller att sätta upp ett litet uthus eller bygga ett staket runt tomten är det oerhört viktigt att sätta sig in i de bestämmelser som står i plan- och byggnadslagen. På nästa sida kan man se de tre grupper som byggprojekten kan indelas i.

De projekt som kräver bygglov överlåter du åt fackmän som du själv anlitar, men själva ansökan om bygglov kan du utforma själv Har du inte tillräcklig kompetens lönar det sig att anlita arkitekt eller annan sakkunnig för att både utforma ansökan och ta ansvaret för själva byggandet.

(A) Arbeten du kan sätta igång med direkt.

Här krävs varken anmälan eller bygglov. Exempel:

I befintlig byggnad

  •  Mindre fasadändringar som inte leder till att byggnadens exteriör ändrar karaktär, samt återskapande av ursprunglig fasad.
  • Borttagande av ickebärande väggar (innanför en brandcell) inne i huset.
  • Återinstallation eller reparation av eldstad där arbetet godkänns av kvalificerad yrkesman.

 Mindre arbeten utomhus

  • Uppförande av en eller flera komplementbyggnader på tomten (sammanlagd yta om 15 m). Vill man dra in vatten, el och avlopp krävs förmodligen bygglov, men det krävs inte för en enkel bod, lekstuga, garage, växthus eller liknande. Höjden till taknocken får inte överstiga 3 m och det får inte ligga närmare än 4,5 m från tomtgränsen till grannarna samt 4 m från det egna huset. Därutöver måste man kontrollera med kommunens byggnadsnämnd om det finns speciella föreskrifter man måste ta hänsyn till.
  • Att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset. Muren eller planket som omgärdar uteplatsen får inte vara högre än 1,8 m. Det är också tillåtet att anordna ett skärmtak över uteplatsen som tillsammans inte täcker en större area än 15 m.
  • Ett vanligt staket kräver normalt inte något bygglov, men inhägnader i form av plank eller mur är bygglovspliktiga. Kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att få veta vilka krav som gäller.
  • Fristående utomhusgrillar, brevlådor, mindre skulpturer och liknande.

Arbetena som listats ovan kräver inget bygglov under förutsättning att de inte strider mot kommunens förordningar, att övriga regler i plan- och bygglagen hålls och att arbetet inte innebär någon fara eller på annat sätt är olämpligt för omgivningen eller allmänhetens intresse.

 

(B) Arbeten som kräver anmälan till byggnadsnämnden

Detta innefattar lite mer omfattande arbeten än under föregående punkt, som att bygga till eller om en fastighet, att ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen påverkas. Att installera eldstäder, rökgångar eller anordningar för ventilation, vatten och avlopp. Bygganmälan behövs dock inte när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring som inte regleras av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Själva bygganmälan
Arbeten som kräver bygganmälan och som påverkar grannar bör innehålla ett skriftligt medgivande av berörda grannar, samt ritningar och skisser (placering av byggnad på tomten). Du får inte sätta igång med arbetet förrän du har fått godkännande från kommunens byggnadsnämnd.

Saknar du specialkompetens på området kan det löna sig att anlita en byggkonsult för att utforma bygganmälningen (och även få råd och hjälp för själva arbetet). Kontaktar du en arkitekt så framför du dina önskningar och behov och begär ett förslag på projektet. Han eller hon kommer tillsammans med dig att utforma den planlösning som passar dig bäst. Arkitekten kan eventuellt kontakta och begära in offerter från olika byggföretag. Du kan givetvis bygga själv och då får du själv se till att alla regler efterföljs.

Förutsättningarna för att en bygganmälan godkänns är att den inte strider mot de kommunala föreskrifter som regleras av översiktsplanen, detaljplanen och områdesbestämmelserna.

En byggnad som inte är större än 15 m2 och som utnyttjas som uthus, förråd etc. får sättas upp utan något bygglov eller bygganmälan.

(C) Arbeten som kräver anmälan och bygglov

Detta krävs vid omfattande byggarbeten, som att ändra bärande konstruktioner, större nybyggnader eller tillbyggnader, uppföra parkeringsplatser, murar och att flytta väggar inomhus i de fall då det medför ändringar i bärande konstruktioner. En person måste också stå som kontrollansvarig, vilket innebär att denne är ansvarig för att de kontroller som utförs lämnas till kommunens byggnadsnämnd.

När man ansöker om bygglov ska man lämna in en ansökningsblankett samt detaljritningar till kommunens byggnadsnämnd, de kommer att göra en bedömning om byggherren har den kontroll av projektering och utförande som krävs för att utföra byggarbetet på ett tillfredsställande sätt. Nämnden går igenom arbetets planering, eventuella åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som behövs för att säkerställa att arbetet uppfyller lagens krav När byggherren uppfyllt åtagandena enligt kontrollplanen utfärdar nämnden slutbevis.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *